اهداف کلان شرکت


اهداف کلان شرکت

 

 1. پیاده سازی نظام جامع مدیریت استراتژیک
 2. پیاده سازی مکانیزاسیون جامع سازمان
 3. تثبیت پایه های نظام منابع انسانی در سازمان
 4. استقرار روش های اجرایی و دستورالعملهای در کلیه واحد های سازمان
 5. استقرار تظام اجرائی مبتنی بر تیم های کاری و گسترش و تثبیت آنها در کلیه سطوح سازمان
 6. استانداردسازی نظام اطلاعات مدیریت سازمان و کاربردی کردن تجزیه و تحلیل داده ها
 7. کاربردی کردن نظام اطلاعات مدیریت مالی (حسابداری مدیریت )
 8. مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت بهینه سازی سودآوری
 9. توسعه سبد محصول با تمرکز بر گروهای DFC - BCS - FFD - HCD
 10. استقرار نظام شناسایی ، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در راستای توسعه سبد محصول
 11. راه اندازی تحقیقات بازار پایه ای مورد نیاز سازمان و کاربردی کردن نتایج آن
 12. کاربردی کردن نظام تدوین و اجرای طرح های بازاریابی در سازمان و کاربردی کردن نتایج آن
 13. گسترش و تثبیت سبک فروش شرکت در تمام استان های کشور
 14. توسعه اقتصادی سبد پخش
 15. طرح ریزی و راه اندازی فرآیند صادرات
 16. توسعه فیزیکی و تکمیل لی اوت سازمان
 17. تثبیت محصولات فعلی
 18. تثبیت فرآیند کیفیت