غرفه محصولات ترقی درنمایشگاه تولید کنندگان برتر استان درمحل دایمی نمایشگاه بین المللی ارومیه