انتصاب جناب آقای  دکتر محمد نقی زاده بعنوان مدیرعامل شرکت گلفام ارومیه