انتخاب شرکت گلفام بعنوان یکی از شرکت های برتر استان و انجام مصاحبه صدا و سیما با مدیرعامل شرکت

http://golfam.ir/files/eb64103ea0867a616c2d819e3db7d4cdphoto_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B9-%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1-%DB%B4%DB%B7-%DB%B1%DB%B3.jpg


http://golfam.ir/files/c9f07400a4d38206e7c6645bcbb2bf8dphoto_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B9-%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1-%DB%B4%DB%B6-%DB%B3%DB%B5.jpg

 

http://golfam.ir/files/b39c30801419b11458be3db7ce2c94b4photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B9-%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B1-%DB%B4%DB%B7-%DB%B0%DB%B8.jpg

 

http://golfam.ir/files/b62aa881fdb6a7f6a83371c7eb63faf8Untitled.jpg