بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز از

شرکت گلفام ارومیه به منظور گسترش ارتباط میان دانشگاه و صنعت