با درخت سبز گردد این زمین

شادی گل آورد این نازنین

خوش بکاریم هر درختی یادگار

با درختی زندگی زیبا وزین

در روز درختکاری نهالی به یادگار کاشتیم

http://golfam.ir/files/ffdfd090e496f3c2356e4096937334fcUntitled.jpg

 

http://golfam.ir/files/ac1fabf3289b005a6b22e234dd77e313photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7-%DB%B3%DB%B3-%DB%B4%DB%B6.jpg

 

http://golfam.ir/files/aaab975d51973f608c9dd9954df9686bphoto_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B3-%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B7-%DB%B3%DB%B3-%DB%B4%DB%B8.jpg