در بحث مقابله با آتش سوزی،شعار اصلی همیشه بر اساس پیشگیری بهتر از درمان است پایه گذاری می شود اما با توجه به اینکه هرگز نمی توان ضریب ایمنی در برابر آتش سوزی را به صفر رساند آماده سازی و بکارگیری تجهیزاتی که در کنترل ، مهار و اطفاء آتش سوزی ها نقش داشته باشد اهمیت بسیاری دارند بنابراین ما با بکارگیری این تجهیزات و با کمک متخصیص ایمنی و بهداشت امروزدر این مجموعه موفق شدیم این پروژه مهم و حیاتی را در راستای مجدد آموزش پرسنل به مرحله اجرا در بیاوریم