مهمانی عاملین فروش استانی در محل شرکت پخش اروم گلریز و مراسم قدردانی از زحمات عاملین فروش محصولات ترقی